Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1. Klein Geluk ontbijt en lunch, gevestigd te Heemskerk, KvK-nummer 58169253, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Klein Geluk ontbijt en lunch.
2. De wederpartij van Klein Geluk ontbijt en lunch wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
3. Partijen zijn Klein Geluk ontbijt en lunch en opdrachtgever samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Klein Geluk ontbijt en lunch.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
3. De overeenkomst bevat voor Klein Geluk ontbijt en lunchsteeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 3 – Betaling
1. Declaraties en facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
2. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Klein Geluk ontbijt en lunch gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
3. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal Klein Geluk ontbijt en lunch tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Klein Geluk ontbijt en lunch. De incassokosten worden
berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Klein Geluk ontbijt en lunch op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Klein Geluk ontbijt en lunch, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Klein Geluk ontbijt en lunch te betalen.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen van Klein Geluk ontbijt en lunch zijn vrijblijvend en maximaal 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen of aanbiedingen die na factuur/ offerte datum volgen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 5 – Prijzen
1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen.
2. De prijzen van onze goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de Klein Geluk ontbijt en lunch niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Klein Geluk ontbijt en lunch, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij Klein Geluk ontbijt en lunch gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Klein Geluk ontbijt en lunch opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Artikel 6 – Prijsindexering
Klein Geluk ontbijt en lunch is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks per 1 juli te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens.

Artikel 7 – Informatieverstrekking door opdrachtgever
1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor  Klein Geluk ontbijt en lunch.
2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Klein Geluk ontbijt en lunch meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Klein Geluk ontbijt en lunch ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Klein Geluk ontbijt en lunch de betreffende bescheiden.
4. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Klein Geluk ontbijt en lunch verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 – Intrekking opdracht
1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan Klein Geluk ontbijt en lunch op elk gewenst moment te beëindigen.
2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van Klein Geluk ontbijt en lunch te betalen.

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Klein Geluk ontbijt en lunch voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Klein Geluk ontbijt en lunch heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat Klein Geluk ontbijt en lunch tijdig kan beginnen aan de opdracht.

Artikel 10 – Contractduur opdracht
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Klein Geluk ontbijt en lunch wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever Klein Geluk ontbijt en lunch schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 11 – Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Klein Geluk ontbijt en lunch stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Klein Geluk ontbijt en lunch opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft Klein Geluk ontbijt en lunch daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 12 – Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Klein Geluk ontbijt en lunch in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan Klein Geluk ontbijt en lunch kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Klein Geluk ontbijt en lunch onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in
redelijkheid niet van Klein Geluk ontbijt en lunch kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computer-virussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Klein Geluk ontbijt en lunch niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Klein Geluk ontbijt en lunch niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Klein Geluk ontbijt en lunch is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Klein Geluk ontbijt en lunch als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 13 – Overdracht van rechten
Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14 – Verzekering
Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van Klein Geluk ontbijt en lunch die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht
1. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van Klein Geluk ontbijt en lunch totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan Klein Geluk ontbijt en lunch zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Klein Geluk ontbijt en lunch het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan Klein Geluk ontbijt en lunch worden tegengeworpen.
3. Klein Geluk ontbijt en lunch is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft Klein Geluk ontbijt en lunch het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16 – Hoofdelijke aansprakelijkheid
Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de onderhavige overeenkomst.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
2. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Klein Geluk ontbijt en lunch aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Klein Geluk ontbijt en lunch bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens-bestanden, registers of andere zaken.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid opdrachtgever
Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Klein Geluk ontbijt en lunch verschuldigd zijn.

Artikel 19 – Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart Klein Geluk ontbijt en lunch tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de Klein Geluk ontbijt en lunch geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 20 – Klachtplicht
`. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan Klein Geluk ontbijt en lunch. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Klein Geluk ontbijt en lunch in staat is hierop adequaat te reageren.
2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat Klein Geluk ontbijt en lunch gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 21 – Intellectueel eigendom
1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Klein Geluk ontbijt en lunch alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Klein Geluk ontbijt en lunch worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door Klein Geluk ontbijt en lunch aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 22 – Geheimhouding
1. Opdrachtgever houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Klein Geluk ontbijt en lunch ontvangt en alle andere informatie betreffende Klein Geluk ontbijt en lunch waarvan hij weet of redelijker-wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie betreft waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere Klein Geluk ontbijt en lunch schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen hij de genoemde informatie ook geheimhoudt.
2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
– die op het moment dat opdrachtgever deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
– waarvan opdrachtgever kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door Klein Geluk ontbijt en lunch;
– die opdrachtgever van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan opdrachtgever te verstrekken;
– die door opdrachtgever openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 23 – Boete op overtreding geheimhoudingsplicht of intellectueel eigendomsrecht
1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van Klein Geluk ontbijt en lunch een onmiddellijk opeisbare boete van € voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 100 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Klein Geluk ontbijt en lunch waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 24 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Klein Geluk ontbijt en lunch is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft.

Artikel 24 – Aansprakelijkheid levering
Zodra u uw pakket heeft aangenomen van de bezorger kunt u het bestelde product niet meer retourneren. Heeft u klachten over hoe het is aangekomen? Neem dan contact op met de leveringsmaatschappij.